อัลบั้มภาพ " โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ) 
โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560 โดยได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2559 เพื่อให้มีช่องทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สนองความต้องการของชุมชนได้ พร้อมทั้งหมูบ่้านมีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป