อัลบั้มภาพ "ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 )


 
ขอความร่วมมือให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS โดยเข้ารหัส URL และ QR Code ได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ตามเอกสารที่แนบนี้