อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 )

 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร จำนวน 8 ฉบับ ขึ้น ด้วยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุขมีการประกาศใช้เพิ่มเติม และแก้ไขปรับปรุงหลายกิจการ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ในชุมชน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร จำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่องการจัดตั้งตลาด พ.ศ. ....... 2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. …… 3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....... 4. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. … 5. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..... 6. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... 7. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ... 8. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดร่างเทศบัญญัติ ทั้ง 8 ฉบับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเข้าสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป