อัลบั้มภาพ "โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 )


 
ด้วยตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุและลดอัตราการตายบนท้องถนน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงได้บูรณาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร สาธารณสุขอำเภอหัวไทร โรงพยาบาลหัวไทร ผู้นำชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอหัวไทร ณ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมายของโครงการเพื่อร่วมกัน ลดผู้บาดเจ็บ ผู้พิการและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบไปด้วย -หน่วยงานนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการป้อกันอุบัติเหตุในอำเภอหัวไทร -รณรงค์สวมหมวกนิภัยในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร -ฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอหัวไทร และบริษัทกลางประกันภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช -ถอดบทเรียนเรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทาถนน ตำบลเกาะเพชร