อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการขยะ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการขยะ ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2562 )

 
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ได้กำหนดแนวทางการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นว่าควรให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัด จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ ขึ้น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตลาดประชารัฐ หรือตลาดนัด หรือตลาดนัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Green Weekend Market) เพื่อนำไปสู่การขยายผลตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระจายครอบคลุมในพื้นที่อื่นๆต่อไป เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมโครงการ และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการฯ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 1.ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะ 2.ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินกิจกรรมด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย -ทต.เกาะเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช -ทม.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช -ทต.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง -ทต.ชุมพล จังหวัดพัทลุง -ทต.มาบอำมฤต จังหวัดชุมพร -อบต.บางมะเดื่อ จ.สุราษฎร์ธานี -สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง -สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศีธรรมราช -สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร -สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี