อัลบั้มภาพ " โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม และวินัย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร อันประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานในสังกัดทุกคน -เพื่อปลูกฝังและนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม -เพื่อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การเป็นผู้ให้ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ -เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข - การบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปลอดการทุจริต กิจกรรมสำคัญอีกอย่างนึงของโครงการนี้ คือ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ได้มอบป้ายเทศบาลแห่งความสุข “KOHPET Happiness City” ให้กับทุกส่วนราชการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสุขร่วมกันในการปฏิบัิติงานของพนักงานทุกคน และสามารถส่งต่อความสุขไปยังประชาชนผู้รับบริการ ต่อไป