อัลบั้มภาพ "โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชรเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชรเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 )
 
การจัดการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลเกาะเพชรเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะเพชรได้เล่นกีฬา เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอันทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงลดปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างความรักสามัคคีในหมู่ประชาชนซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยการแข่งขันไม่ได้มุ่งเน้นการเอาชนะมากเกินไป จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเทศบาลต้องการให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์อันเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ดีดังนั้นการใช้เกมส์กีฬาเป็นสื่อในครั้งนี้จะทำให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ