อัลบั้มภาพ "โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2561 )

 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ดำเนินการร่วมประเพณีลากพระมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งการลากเรือพระในสมัยอดีตของชาวบ้านในตำบลเกาะเพชร จะลากเรือพระด้วยการลากกับมือโดยไม่มีรถเป็นเครื่องทุนแรงเหมือนสมัยปัจจุบัน จะดำเนินการลากเรือพระไปในรอบๆ ตำบลเกาะเพชร แต่ต่อมาสมัยปัจจุบันมีการจัดทำเรือพระโดยมีเครื่องทุนแรงในการลากเรือพระโดยการมีรถเป็นฐานของเรือพระเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลากเรือพระ และสามารถที่จะนำเรือพระไปเข้าร่วมยังอำเภอใกล้เคียงได้ และจุดต่างที่มีไว้สำหรับเรือพระได้สะดวก เทศบาลเกาะเพชรเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มียุทธศาสตร์เชิงนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาศิลปวัฒนธรรม โดยฟื้นฟู อนุรักษ์ สนับสนุน เผยแพร่จารีตประเพณี วัฒนธรรมดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลายและคงอยู่ตลอดไป ดังนั้น เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงดำเนินการบูรณาการร่วมกับวัดเกาะเพชร โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น