อัลบั้มภาพ "โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ( ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 )
 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร (หลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาไทยมาดูแลสุขภาพตนเอง บุคคลคนในครอบครัว เช่นการนวดผ่อนคลายหรือคลายเครียด การผลิตลูกประคบสมุนไพรสด การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการใช้ลูกประคบสมุนไพร กายบริหารไทยท่าฤาษีดัดตนและโยคะเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้นำสตรีในตำบลเกาะเพชรให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป