อัลบั้มภาพ "โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 )
 
เทศบาลตำบลเกาะเพชรตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จึงจัดทำโครงการหน้าบ้านสีขาว หลังบ้านสีเขียว ขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดคือ - หน้าบ้านสีขาว หมายถึง สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลดเหล้า เลิกยา ละการพนันและอบายมุข ไม่มีความรุนแรงในครอบครัว มีความเข้าอกเข้าใจกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว - หลังบ้านสีเขียว หมายถึง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยเทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะเพชร จะจัดกิจกรรมชี้แจง อบรมให้ความรู้ สมัครครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินผลครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกครอบครัวที่มีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๕ ครอบครัว