อัลบั้มภาพ "โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 )
 
เนื่องด้วยสังคมในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่งยั่วยวนใจชวนให้หลงใหล ทำให้คนสมัยนี้อยากลอง อยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากทำและอยากเป็น โดยไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของตนเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใคร่ครวญให้ดี ในการตัดสินใจที่กระทำอะไรลงไป ปัญหาที่พบมากที่สุดในปัจจุบันเกิดจาก การขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสงคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหายาเสพติดให้โทษ ได้กลายเป็นปัญหาสังคมและประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน แต่เพื่อเป็นการป้องกัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะกระทำตัวให้เป็นตัวอย่างบอกทางเดินที่รู้จักโทษของสิ่งเหล่านี้ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในใจ จัดให้มีค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังทางด้านจิตใจ โดยให้มีความคิดอาศัยธรรมะขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เทศบาลตำบลเกาะเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในตำบลเกาะเพชร เพื่อให้เยาวชน นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมากที่สุด จึงได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 ขึ้น