อัลบั้มภาพ "โครงการขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100% ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 )

 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวไทร บริษัทนครปิยะกลการ จำกัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จึงดำเนินการจัดโครงการฯนี้ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รณรงค์กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึก ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน