อัลบั้มภาพ "เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 )

 
#เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 วันนี้ (18 มิ.ย. 64) หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งและแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเสร็จสิ้น นายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร และผู้นำท้องที่ อันประกอบด้วย กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อันถือเป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประชุมพบปะ หารือ รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ตามหลักการบูรณาการ ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 อันนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร อันถือเป็นการติดตามผลปฏิบัติราชการที่ผ่านมาอีกด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด