อัลบั้มภาพ "ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ฯ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ฯ ( ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 )
 
เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลเกาะเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วกัน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร จึงได้เรียกประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเพชรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร