อัลบั้มภาพ "จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2563 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2563 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ) 
ด้วยเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร อันมีผลงานจากการประเมิน ประกวด มีรางวัลเป็นที่ประจักษ์จากองค์กรภายนอกสืบเนื่องมาหลายปีให้ที่ประชุมทราบ โดยจัดประชุมในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเพชรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบมาด้วยแล้วนี้