อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 )


 
ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ในวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีนายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรเป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 1.การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 2.การพจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี 2564 3.การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเพชรงามเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการในการพิจารณา รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบมาด้วยแล้วนี้