อัลบั้มภาพ "ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565 ) 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเกะาเพชร ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ครั้งที่ 2/2564 ในการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชรในรอบปี 2564 ความเห็นที่ได้จากกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร …………………………………………………………………………….. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ¬บลเกาะเพชร ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ดังนี้ 1.เพิ่มโครงการต่างๆที่เหมาะสม ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรม และการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้ง ตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนนำสินค้าในท้องถิ่นมาจำหน่าย เพื่อรองรับการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 2.จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและ ครอบคลุม เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่มีของชุมชน