อัลบั้มภาพ "ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (กำหนดวิธีการ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (กำหนดวิธีการ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา) ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ) 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเกะาเพชร ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ครั้งที่ 1/2564 ในการกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชรในรอบปี 2564 และได้มิตที่ประชุมเรียบร้อย