อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2565 )

 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ในปีพ.ศ.2565 ตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่ขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ภาพกิจกรรมปรากฎดังนี้