อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริต โตไปไม่โกง
กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริต โตไปไม่โกง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น 2561 (กิจกรรมแข่งเรือพ
โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น 2561 (กิจกรรมแข่งเรือพ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 442 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดียว 2560
โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดียว 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โครงการธนาคารปู 2560
โครงการธนาคารปู 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการเก็บขยะชายทะเลของ ศพด.ตำบลเกาะเพชร
กิจกรรมการเก็บขยะชายทะเลของ ศพด.ตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมตัดต้นไม้ ถางหญ้า บริเวณสระเก็บน้ำบ้านบางปราชญ์ หมู่ท
กิจกรรมตัดต้นไม้ ถางหญ้า บริเวณสระเก็บน้ำบ้านบางปราชญ์ หมู่ท
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

โครงการแข่งขันตกปลาและเทศกาลท่องเที่ยว
โครงการแข่งขันตกปลาและเทศกาลท่องเที่ยว
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง ประจำปี 2560
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมตักบาตรเข้าพรรษา
กิจกรรมตักบาตรเข้าพรรษา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2560
"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2554 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
การประชุมประชาคมตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 2025 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(จำนวน 78 รูป ชมแล้ว 333 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด (ภายใต้โ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด (ภายใต้โ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2559
 โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2559
กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 260 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 212 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2559