งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2564
   
 
   

 งานการศึกษาขอประชาสัมพันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างทุกท่าน  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้ง การจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภามคม 2564 โดยระหว่างวันที่ 20 - 26 พ.ค.  2564 รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พนักงานในส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว และ ลด ละเลิกอบายมุข ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ภายใต้คำแนะนำหรือป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564