งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2563