งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นฯ
   
 
   

 เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลเกาะเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วกัน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรจึงเรียกประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00  นาฬิกา ณ ห้องประชุมเพชรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564