งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร
   
 
   

ทางเทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ตำบลเกาะเพชรทราบโดยทั่วกัน  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2564