งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การผ่อนปรนการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด
   
 
   
       ด้วยอำเภอหัวไทรแจ้งการประชาสัมพันธ์ไปยังมัสยิดในพื้นที่อำเภอหัวไทร  ตามประกาศของประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 6/2564) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการผ่อนปรนการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
          1.      สำหรับมัสยิดในพื้นที่ที่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดร่วมกันประเมินแล้วเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงให้พิจารณางดการละหมาดบ่าย (ดุฮ์ริ) 4 รอกาอัต ที่บ้านแทนต่อไป โดยให้พิจารณาความเสี่ยงตามเกณฑ์ ดังนี้
                  1.1  มีสัปบุรุษต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
                  1.2  มีสัปบุรุษเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือต่างประเทศ
                  1.3  มีบุคคลเดินทางจากต่างถิ่นมาร่วมละหมาดญะมาอะห์และญุมอะห์
          2.      สำหรับมัสยิดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ได้ให้ดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
                   2.1  ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประสานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่(อสม. หรือ รพ.สต.) ฝ่ายปกครองในพื้นที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน) รวมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางมาตรการและกำกับการบังคับใช้ให้เป็นไปตามมาตรการ ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค
                   2.2  ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศจุฬาราชมนตรี ดังนี้
                          1)     หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือแล้วกล่าวสลามกันเท่านั้น
                          2)     ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือการคัดกรองผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจ
                          3)     สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเข้าศาสนสถานและขณะปฏิบัติศาสนกิจ
                          4)     ให้อาบน้ำละหมาดที่บ้านและหลีกเลี่ยงการใช้ที่อาบน้ำละหมาดแบบกุลละฮ์
                          5)     เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
                          6)     ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
                          7)     ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของศาสนสถานก่อนปฏิบัติศาสนกิจ และภายหลังการปฏิบัติศาสนกิจ และเห็นควรให้เก็บพรมปูละหมาด (หรือทำความสะอาดแบบเข้มข้น) และให้นำผ้าปูละหมาดส่วนตัวมาใช้ และไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดหน้าต่างมัสยิด ผ้าม่าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
                          8)     ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถานและหากเป็นไปได้เพิ่มมาตรการใช้แอปพิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
                          9)     รวบรัดระยะเวลาระหว่างการอาซาน การคุตบะฮ์ และการละหมาดไม่เกิน 30 นาที และออกจากพื้นที่ศาสนสถานโดยเร็วหลังเสร็จสิ้นการละหมาด
           3.      อนึ่ง สำหรับพื้นที่ใดที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการใดๆ เพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่สะท้อนถึงสถานการณ์จริงในพื้นที่ ให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดดำเนินการตามมาตรการที่พื้นที่นั้นๆ กำหนดด้วย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2564