งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
   
 
   

ขอเชิญชวนชาวพระพุทธศาสนิกชน

ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาว ลด ละ เลิกอบายมุข และรักษาศีล 5 ในระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฏาคม 2564 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เพื่อรณรงค์ให้พระพุทธศาสนิกชนตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564   

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2564