งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563ครั้งที่ 2
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2563