งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2564ครั้งที่ 1
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2563