งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
   
 
   

 ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยมีนายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรเป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25670  ณ ห้องประชุมเพชรงามเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการในการพิจารณา รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบมาด้วยแล้วนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564