งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2670)
   
 
   

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564