งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565
   
 
   

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เห็นชอบและประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565