งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
   
 
   

 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแรกที่ผ่านมาและในทุกๆปีงบประมาณก่อนหน้านี้ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และในทุกๆปีงบประมาณก่อนหน้านี้ ทั้งจากประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2565