งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม-ตอบรับข้อเสนอในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 7
   
 
   

            ด้วยเทศบาลตำบลเกาะเพชรประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  อันเป็นไปตามหนังสืออำเภอหัวไทร ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.29/115 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565  โดยอำเภอหัวไทรกำหนดให้อปท.ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ดังกล่าว จัดทำคำขอพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และจัดส่งอำเภอภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ซึ่งโครงการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลตำบลเกาะเพชรไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเกาะเพชร  จึงส่งแบบสอบถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯที่แนบนี้ โปรดนำส่งยังเทศบาลตำบลเกาะเพชร หรือแจ้งทางช่องทางอื่นที่ท่านสะดวก รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้  

หากมีข้อสงสัย โทร 095 4275549 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2565