งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
   

 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นและดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรสำหรับรายละเอียดการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมปรากฏตามเอกสารที่แนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564