งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานการดำเนินงานตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม
     
รายงานการดำเนินงานตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
   
 
   

 

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ได้อนุมัติให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256๔ ในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม 256๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร โดยมีนายเดชา  แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว นายสมจิตร  ยิ้มสุด รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  และเป็นวิทยากรในโครงการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564