งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้พิการ
     
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้พิการ การต่อทะเบียนผู้พิการ
   
 
    การต่อทะเบียนผู้พิการ สำหรับผู้พิการตำบลเกาะเพชรที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่บสมุดประจำตัวหมดอายุ ให้ติดต่อขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือต่อทะเบียนได้ที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันเวลาราชการโดยนำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนต่างๆดังนี้ 1 สำเนทะเบียนบ้านผู้พิการ 2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ/สูติบัตร 3.ใบรับรองแพทย์แสดงลำดับขั้นของความพิการ 4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้อุปการะเลี้ยงดู 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร ดดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดให้ภายใน1 สัปดาห์หลังการติดต่อ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2552