งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
Green Office
 
     
  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร
  1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
  1.2 การวางแผนการดำเนินงาน
     
  หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office
  2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
  2.2 การประชุมและการจัดนิทรรศการ
  2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน
  2.4 การขนส่งและการเดินทาง
  2.5 การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
     
  หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
  3.1 การใช้พลังงาน
  3.2 การใช้น้ำ
  3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
     
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
  4.1 การจัดการขยะในสำนักงาน
  4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน
     
  หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Envirorment)
  5.1 อากาศในสำนักงาน
  5.2 แสงในสำนักงาน
  5.3 เสียง
  5.4 ความน่าอยู่
     
  หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
  6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     
  หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improroment)
  7.1 โครงการและกิจกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  7.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก