อัลบั้มภาพ "ตักบาตรทางเรือ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ตักบาตรทางเรือ ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 )

 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอเรียนเชิญชาวเกาะเพชรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป ณ ริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง (คลองหัวไทร - ปากพนัง) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยแยกเป็น 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1 ณ ท่าน้ำหมู่ที่8 บ้านนายเจริญ เกลี้ยงเกิด จุดที่ 2 ณ ท่าน้ำวัดบ้านด่าน จุดที่ 3 ณ ท่าน้ำหมู่ที่ 3 บ้าน สท.พิมล สุขศรีแก้ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยและให้เด็กเยาวชนในตำบลเกาะเพชร ได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของการทำบุญ ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป