อัลบั้มภาพ " การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ "บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ "บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 )


 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ "บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลเกาะเพชรและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สมาคมประมงพื้นบ้านหมู่ที่ ๖ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้เกิดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ ๒. เพื่อบูรณาการรวบมือระหว่างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อการเชื่อมโยงและพัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายให้เกิดแนวทางและประสนความร่วมมือในระดับประเทศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน