อัลบั้มภาพ "โครงการเกาะเพชร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเกาะเพชร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561 ) 
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้ความสำคัญกับารพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้โครงการเกาะเพชร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2561 กิจกรรมให้ความรู้การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล