อัลบั้มภาพ "ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation:EHA)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation:EHA) ( ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 )

 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับทีมผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation:EHA) จากการที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรสมัครเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 6 ด้าน ผลการประเมินปรากฏว่าเทศบาลตำบลเกาะเพชร ผ่านการประเมินในระดับเกียรติบัตรรับรอง จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ 1. EHA:1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ 2. EHA:4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 3. EHA:2003 การจัดการคุณภาพตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ 4. EHA:9001 การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร ที่ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานแก่ทีมผู้ประเมิน ภายใต้ความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายกับเทศบาลตำบลเกาะเพชร และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทีมผู้ประเมิน นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ที่ได้ส่งต่อความรู้และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตำบลเกาะเพชร ต่อไป