อัลบั้มภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมแรก และจะมีกิจกรรมอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เบื้องต้นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีนักเรียน(ผู้สูงอายุ) จำนวน 100 คน -เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ -เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ -เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม -เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ