อัลบั้มภาพ "โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร “หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36” ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร “หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36” ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562 ) 
ท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันทั้ง ในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ ในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องขวนขวายทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลง เป็นโรคต่าง ๆ มากมาย และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดในการกระตุ้นร่างกาย ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม ชุมชน สังคมเกิดปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องตระหนักในภัยอันตรายที่จะมีใกล้ตัว เทศบาลตำบลเกาะเพชร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา แสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและทุกๆฝ่ายโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลเกาะเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬา กรีฑา จึงร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร โรงเรียนบ้านบางโหนด และโรงเรียนบำรุงวิทยา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ของอำเภอหัวไทร “หัวไทรเกมส์ 62” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่งทางด้านกีฬาได้แสดงออก และเป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงออก และสิ่งสำคัญยิ่งคือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ