อัลบั้มภาพ "ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (บุกเบิกถนนสายใหม่)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (บุกเบิกถนนสายใหม่) ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2564 ) 
ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดให้มีการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ลานบ้านนายสรชัย หนูหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเพชร โดยมีการปรึกษา หารือ รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการบุกเบิกถนนสายใหม่ หมู่ที่ 1,7,9 ตำบลเกาะเพชร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการบุกเบิกถนนสายใหม่ เส้นทางคมนาคมจาก หมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 7 ไปจนถึงหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเพชร และให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบมาด้วยแล้วนี้