งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
     
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดให้มี เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่  7 กันยายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2557