งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
กองคลัง
 
นางเสาวณี อ่อนเกตุพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร มากดำ
นักวิชาการพัสดุ
นางสารภี ทองเพ็ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกรองกรอย อุดมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจินตนา ศรีเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางจอมขวัญ ด้วงสิน
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพา เกื้อทิพย์
คนงาน