งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
กองคลัง
 
นางเสาวณี อ่อนเกตุพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธัณญา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร มากดำ
นักวิชาการพัสดุ
นางสารภี ทองเพ็ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกรองกรอย อุดมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจินตนา ศรีเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางจอมขวัญ ด้วงสิน
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางสาวตาลจนา คงวัดใหม่
ผช.นวก.เงินและบัญชี
นางสาวพิมพา เกื้อทิพย์
คนงาน