งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาพทางสังคม
 
 
    การศึกษา
   

ข้อมูลด้านการศึกษา 
           โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
           โรงเรียนสอนศาสนาภาคฟัฎฎูอีน 5 แห่ง

     
    ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
    สถาบันทางศาสนา  
            วัด 1 แห่ง                    
           มัสยิด  5 แห่ง   
    สถาบันทางศิลปวัฒนธรรม  
           สภาวัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง
     
    การสาธารณสุข
    มีการให้การบริการด้านสาธารณสุขในด้านจำนวนสถานบริการด้านสาธารณสุข 
            สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
            สถานีอนามัย 1 แห่ง
     
   

จำนวนประชากร

ประชากรของตำบลเกาะเพชรทั้งสิ้น   7,490    คน  แยกเป็นชาย 3,802   คน  หญิง  3,688 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  3.56  คน  /  ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 1,336  หลังคาเรือน