งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม


สร้างสังคมล้อมรัก ยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน คืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรมชาติ
 
 
พันธกิจ
 
   

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ
4.ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย