งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
คณะผู้บริหาร
 
นายเดชา แก้วเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
นายวิลาศ เกลี้ยงเกิด
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
นายอนันต์ นิยมเดชา
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
นายเพิ่มศักดิ์ บุญญานุพงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
นายสมโชค เพชรใส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร