งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางกัลยา ยังอุ่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวอรกัญญา ตำแอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอรนุช คงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
นายจิรพงศ์ สุวรรณละออง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
-ว่าง-
จพง.พัฒนาชุมชน
นายจิรวุฒิ แก้วจำนงค์
นิติกร
-ว่าง-
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุกัลยา เอี่ยมสะอาด
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงเดือน โต๊ะมะสะหัด
ครู ค.ศ.1
นางศิริยาภรณ์ จำปาสิทธิ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวธวัลหทัย จันทร์คงทอง
ครู ค.ศ.1
นางสาวปารณัฐ ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมะซากี ดือระโอะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวชะนารักษ์ นิยมเดชา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมนธิรา แก้วเนิน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชวิณวรรณ ฝอยทองโภคสิริ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอัษฎายุทธ สุวรรณคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีชัย วัดล่อง
พนักงานตกแต่งสวน
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัชพล บัวจันทร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายปิติ สุขเฝาะ
คนงาน
นายบวรพงศ์ เพ็ชรแก้วเพ็ชร
คนงาน
นายทองพิทักษ์ กิจพิทักษ์
คนงาน
นางสาววรารัตน์ เพอสะและ
คนงาน
นายเอกชัย ทองขาว
คนงาน
นางรุ่งนภา อินทวงศ์
คนงาน
นางพวงเพ็ญ สุทธิพิทักษ์
คนงาน