งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางจำเนียร อนุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 081-5416289
นางสาวอรกัญญา ตำแอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นายจิรพงศ์ สุวรรณละออง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวณัฏฐา มะหมัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 093-5810385
นางสาวอุบลรัตน์ สุขศรีแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร 096-6520476
นางสาวกิตติมา นวลจุ้ย
นักพัฒนาชุมชน
นายจิรวุฒิ แก้วจำนงค์
นิติกร
ส.อ.วีระพงศ์ นวลขาว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุกัลยา เอี่ยมสะอาด
ครู ค.ศ.2
นางสาวดวงเดือน โต๊ะมะสะหัด
ครู ค.ศ.2
-ว่าง-
ครู ค.ศ.1
นางสาวธวัลหทัย จันทร์คงทอง
ครู ค.ศ.2
นางสาวปารณัฐ ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมะซากี ดือระโอะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวชะนารักษ์ นิยมเดชา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมนธิรา แก้วเนิน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอัษฎายุทธ สุวรรณคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีชัย วัดล่อง
พนักงานตกแต่งสวน
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัชพล บัวจันทร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายพงค์ศักดิ์ รัตนรัตน์
คนงาน
นายบวรพงศ์ เพ็ชรแก้วเพ็ชร
คนงาน
นายนครินทร์ สุขศรีแก้ว
คนงาน
นางสาววรารัตน์ เพอสะและ
คนงาน
นายเอกชัย ทองขาว
คนงาน
นางรุ่งนภา อินทวงศ์
คนงาน
นางพวงเพ็ญ สุทธิพิทักษ์
คนงาน
นางสาวกัณทิมา เทียนทอง
คนงาน
นายพีรวิศ นวลขาว
จ้างเหมาบริการ
นายอดัม แขกพงษ์
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นายด่าโหด วาโยสัน
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)
นางสาวนาตาชา เพอสะและ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอุษา เพอสะและ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเรไร ดำชุม
จ้างเหมาบริการ
นายไพโรจน์ ผลสุย
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอริชญา มนต์แก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล บุญทองใหม่
จ้างเหมาบริการ
นายวรวุฒิ เจะดุหมัน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปราณี เพ็งจันทร์
จ้างเหมาบริการ
นายปรัญชัย เพ็ชรแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายคธาวุฒิ เสนมณี
จ้างเหมาบริการ
นายวุฒิไกร เจ๊ะตัม
จ้างเหมาบริการ
นายเจษฎา สุขย้อย
จ้างเหมาบริการ